Powiatowy Inspektorat Weterynarii Inowrocław

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piwinowroclaw.mojbip.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2010-10-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W trakcie realizacji.
- brak wyjaśnienia skrótów


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-26.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Polak, adres poczty elektronicznej inowroclaw.piw@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52/ 357 52 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii znajduje się przy ul. Szosa Bydgoska 16, 88-100 Inowrocław. Budynek Inspektoratu znajduje się za Przychodnią Weterynaryjną VETINO. Wejście do Inspektoratu znajduje się od strony ulicy Szosy Bydgoskiej i jest oznaczone tablicą informacyjną. Biura oraz sekretariat znajdują się na pierwszym piętrze. Wejście do działu biurowego Inspektoratu nie jest przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla.

Pracownicy Urzędu przyjmują w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szczegółowe informacje na temat załatwienia spraw można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 357 52 68.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Osoby niedosłyszące i głuchonieme podczas załatwiania spraw mogą wybrać jedną z poniższych form komunikacji:

• Pismo tradycyjne wysłane na adres siedziby
• Pismo wysyłane drogą elektroniczną na adres email: inowroclaw.piw@wp.pl
• Drogą telefoniczną pod nr (52) 357 52 68